Ogólne Warunki Realizacji Dzieła

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI DZIEŁA

Preambuła

Misją TORUS jest urzeczywistnianie Twojej wizji poprzez dopasowanie Dzieła do Twoich indywidualnych potrzeb, dlatego też zależy nam na Twoim zaangażowaniu w jego procesie tworzenia. Wszystkie Dzieła wykonane są z najwyższej jakość akcesoriów meblowych, a dobra organizacja pracy i produkcji zakładu TORUS oraz dopracowany sposób montażu Dzieła, pozwoli Ci, w terminie umówionym, cieszyć się z Dzieła.

I. DEFINICJE.

 1. TORUS - Firma Usługowo – Handlową TORUS Karol Jakubek z siedzibą w Tychach /43 – 100/ przy ul. Wodna 15, NIP 646-101-69-24, REGON 272438754.

 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem.

 3. Konsument - osoba fizyczna zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez

  niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Dzieło – wykonanie jednej sztuki mebla lub zespołu mebli, zgodnie z Umową i Projektem.

  Wykonanie Dzieła obejmuje sporządzenie Projektu Dzieła, Wizualizacji Dzieła, wykonanie Dzieła,

  o ile Umowa nie stanowi inaczej.

 5. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a TORUS obejmująca co najmniej dane osobowe

  Stron; rodzaj Dzieła i jego zakres i rodzaje Usług oraz wysokość wynagrodzenia za Dzieło i Usługi

  lub Usługi modernizacji pomieszczenia i wysokość wynagrodzenia.

 6. Usługa modernizacji pomieszczenia – stanowi kompleksową usługę obejmującą zaprojektowanie

  i wyposażanie obiektów budownictwa mieszkaniowego w zespoły mebli, np. jak meble kuchenne oraz zabudowy wnęk, wykonane pod wymiar, dostosowane do konkretnego pomieszczenia, na stałe mocowane do ścian w Miejscu odbioru. Do Usługi modernizacji pomieszczenia stosuje się zapisy o Dziele i Usługach dodatkowych.

 7. Usługi – dodatkowe, prócz wykonania Dzieła, zobowiązanie TORUS wobec Klienta z tytułu świadczenia usług, w szczególności w postaci transportu Dzieła i montażu Dzieła.

 8. Projekt - szczegółowy projekt techniczny Dzieła, sporządzony z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w aktualnej ofercie TORUS, zgodnie z specyfikacją techniczną, a pozwalający na jego wykonanie zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną. Jednakże z uwagi na fakt, że Projekt jest jedynie urzeczywistnieniem wizji Klienta poprzez dopasowanie Dzieła do jego indywidualnych potrzeb, wymiary Dzieła (głównie

  w przypadku Usługi modernizacji pomieszczenia) podane w Projekcie, a wymiary ostateczne Dzieła, mogą różnić się z powodu okoliczności niezależnych od TORUS, w szczególności: brak tynków
  w modernizowanym pomieszczeniu.

 9. Specyfikacja techniczna - zawiera informacje o rodzajach materiałów, jakie zostaną użyte przy wykonaniu poszczególnych elementów Dzieła.

 10. Specyfikacja materiałowa – parametry techniczne materiału użytego do wykonania Dzieła, w którym zawarte są informacje o sposobie i zasadach użytkowania danego materiał. Specyfikacja materiałowa dostępna jest na stronie internetowej TORUS – www.torusmeble.pl.

 11. Miejsce odbioru – adres wskazany przez Klienta jako miejsce, w którym Dzieło ma zostać odebrane.

  W przypadku zlecenia Usługi modernizacji pomieszczenia lub Usługi montażu Dzieła, usługa ta jest wykonywana jedynie w Miejscu odbioru Dzieła.

 1. Strony – strony Umowy.

 2. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia

  przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki i działania wojenne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, epidemie wywołane wirusami.

 3. OWRD – niniejszy dokument: Ogólne Warunki Realizacji Dzieła, które dostępne są na stronie internetowej TORUS – www.torusmeble.pl.

II. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI DZIEŁA.

 1. OWRD obowiązujące w TORUS regulują warunki realizacji w TORUS Dzieła zgodnie z Umową i Projektem. OWRD stanowią integralną część Umowy.

 2. OWRD są udostępnione także w dziale sprzedaży w siedzibie TORUS oraz na stronie internetowej hep://www.torusmeble.pl/. Klient dokonuje akceptacji OWRD poprzez złożenie stosownego oświadczenia na Umowie.

 3. TORUS wykonuje wyłącznie Dzieło oraz Usługę/i (czynności) wskazane w Umowie. Brak wskazania Usługi (czynności) w Umowie, powoduje, iż obowiązek jej wykonania nie leży po stronie TORUS, a po stronie Klienta.

 4. Wszelkie zmiany dokonane po podpisaniu Umowy, w tym zmiany w parametrach i wizualizacji, wymagają formy pisemnej i muszą zostać potwierdzone (pisemnie, faksem albo za pośrednictwem drogi elektronicznej) przez TORUS, z tym zastrzeżeniem, że TORUS może odmówić wprowadzenia zmian

  w zamówionym Dziele jeżeli uniemożliwia to zaawansowanie procesu produkcji, o czym

  niezwłocznie informuje Klienta.

 5. TORUS zobowiązuje się wykonać Dzieło zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją

  techniczną

  i Projektem zaakceptowanym przez Klienta.

 6. TORUS wykonuje wszystkie elementy Dzieła z własnego materiału. Nie dopuszcza się

  wykonywanie Dzieła z materiału dostarczonego przez Klienta, chyba że Umowa stanowi inaczej.

 7. Na wszystkich Dziełach wykonywanych przez TORUS znajdować się będzie logo firmy, w

  widocznym miejscu wybranym przez TORUS.

 8. TORUS nie wykonuje montażu sprzętów AGD, zlewozmywaków, dozowników na płyn, gniazdek

  elektrycznych itp. ani nie wykonuje podłączeń żadnych sprzętów do instalacji elektrycznej,

  gazowej, wodnej. TORUS nie wykonuje podłączeń armatury.

 9. TORUS nie wykonuje demontażu sprzętów AGD ani nie wykonuje demontażu „starych” mebli,

  zabudowań znajdujących się w Miejscu odbioru.

 10. TORUS nie wykonuje obróbki tynkarskiej przy montażu blatów i innych Dzieł wykonywanych przez

  TORUS. Wykonanie obróbki tynkarskiej zawsze leży po stronie Klienta.

 11. Z uwagi na najwyższą jakość użytych akcesoriów meblowych oraz dopracowany sposób ich

  montażu TORUS nie wykonuje serwisu Dzieła polegającego na regulacji tychże komponentów tj. zawiasów, koszy cargo, podnośników, systemów pusch, nie reguluje frontów zmywarki przestawionych w wyniku niewłaściwego użytkowania. Klient może w drodze odrębnej umowy zlecić TORUS za wynagrodzeniem prowadzenie na jego rzecz serwisu Dzieła.

 12. Przed podpisaniem Umowy Strony ustalą termin pomiaru Miejsca odbioru, w którym ma być zamontowane Dzieło lub wykonywana Usługa modernizacji pomieszczenia. W przypadku, gdyby do pomiaru nie doszło, TORUS dokonuje ustalenia wymiarów Miejsca Odbioru na podstawie przekazanych mu od Klienta danych.

 13. Po podpisaniu Umowy Klient zobowiązuje się do udostepnienia Miejsca odbioru Dzieła, w którym będzie ono montowane, celem dokonania pomiarów Miejsca odbioru.

 14. Z uwagi na dopracowany sposób montażu Dzieła polegający na złożeniu elementów zespołu mebli,

  a następnie na ich dopasowaniu do zastanego frontu robót w Miejscu odbioru, TORUS informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, iż Projekt jest jedynie urzeczywistnieniem wizji Klienta poprzez dopasowanie Dzieła do jego indywidualnych potrzeb, dlatego wymiary Dzieła (głównie w

przypadku Usługi modernizacji pomieszczenia) podane w Projekcie, a wymiary ostateczne Dzieła, mogą różnić się z powodu okoliczności niezależnych od TORUS, w szczególności: brak tynków w modernizowanym pomieszczeniu na etapie projektowania. TORUS nie ponosi odpowiedzialności za różnice między wymiarami na Projekcie

a wymiarami ostatecznymi i reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

 1. Tolerancja wymiarowa elementów ciętych wynosi 2 mm, tolerancja pomiarowa wynosi 2 mm, tolerancja montażowa wynosi 2 mm, tolerancja grubości wynosi 3 mm, z zastrzeżeniem

  postanowień zawartych poniżej.

 2. W przypadku montażu wszystkich produktów dopuszcza się różnice w wysokościach

  zamontowanych elementów do 3 mm między elementami.

 3. TORUS przy krawędziach materiału, w tym w szczególności przy łączeniu elementów pod kątem,

  stosuje fazy o szerokości od 2 mm do 4 mm.

 4. Blaty w grubości 2 cm są o 40% mniej wytrzymałe na pęknięcia niż w przypadku blatów o

  grubości 3 cm, ze względu na różnicę w zbrojeniu materiału. W związku z tym TORUS zaleca wykonywanie blatów
  w grubości 3 cm.

 5. TORUS informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na naturalność materiałów użytych przy realizacji Dzieła jak, drewno i kamień, wykonane elementy Dzieła mogą odbiegać odcieniami (różnice
  w tonacji kolorystycznej) od ekspozycji wystawowej (prezentowanych płyt wzorcowych, próbek materiałowych, zdjęć umieszczonych na stronie internetowej). Nadto istnieje możliwość występowania odmiennych przerostów, układu słojów (drewno), czy użylnienia (kamień) w stosunku do ekspozycji wystawowej. TORUS nie ponosi odpowiedzialności za naturalne przerosty i inne układy słojów, czy użylenia występujące w drewnie i kamieniu, różnice w tonacji kolorystycznej i reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

 6. W celu ograniczenia znacznych przebarwień lub naturalnej nasiąkliwości drewna i kamienia, należy stosować odpowiednie dla danego materiału środki ochrony z jednoczesnym uwzględnieniem czynników, na które narażone jest Dzieło oraz ograniczenie oddziaływania czynników, na które jest narażone Dzieło. Za skutki niewykonywania przez Klienta wymienionych obowiązków, TORUS nie ponosi odpowiedzialności i reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane.

 7. TORUS informuje, iż drewno i kamień to surowiec naturalny o pewnej nasiąkliwości i decydując się na wyroby z tego materiału Klient musi być świadomy naturalnych cech tego materiału, jak np. absorbcja wilgoci.

 8. W produktach wykonanych z konglomeratu kwarcowego dopuszczalne są przebarwienia w materiale (np. białe kropki) w wielkości do 4 mm (każda) – wynika to z procesu produkcyjnego i nie świadczy o wadliwości produktu.

 9. Klient zobowiązuje się do udostępnienia Miejsca odbioru poprzez przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie wykonywana Usługa montażu Dzieła. W przypadku braku przekazania frontu robót przez Klienta, Strony ustalają nowe terminy realizacji. Przy ustalaniu nowych terminów Strony będą brały pod uwagę zobowiązania TORUS w realizacjach dla innych klientów.

 10. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia i przekazania TORUS informacji na temat instalacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo montażu Dzieła. W przypadku braku podania wskazanych informacji, TORUS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody (uszkodzenia instalacji itp.) wynikłe podczas montażu Dzieła.

 11. Klient zobowiązuje się do zapewnienia TORUS dostęp do energii elektrycznej i wody podczas wykonywania Usługi montażu Dzieła.

 12. Klient zobowiązuje się do zagwarantowania swobodnego wykonania Usługi montażu Dzieła bez utrudnień ze strony wykonawców innych robót.

 13. Klient wskaże TORUS miejsce składowania odpadów powstałych w czasie wykonywania Usługi montażu Dzieła.

 14. Klient zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia do składowania materiałów i narzędzi.

III. TERMIN REALIZACJI DZIEŁA.

 1. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wyniku działania okoliczności niezależnych od TORUS, których nie można było przewidzieć w momencie podpisywania Umowy takich jak: siła wyższa, niezrealizowanie dostaw przez kooperantów TORUS, opóźnienia transportowe surowca, zakłócenia pracy zakładu TORUS spowodowane przez ogień, wodę, działania organów państwowych, przerwanie prac z winy Klienta, brak kontaktu ze strony Klienta.

 2. W razie zaistnienia zdarzenia o którym mowa w ustępie powyższym, TORUS niezwłocznie informuje Klienta
  o przyczynie przesunięciu terminu realizacji Dzieła. Strony ustalają wspólnie nowy termin realizacji Dzieła Strony będą brały pod uwagę zobowiązania TORUS w realizacjach Dzieł dla innych Klientów TORUS. Każda zmiana terminu realizacji Dzieła stanowi zmianę Umowy i wymaga formy pisemnej.

 3. Termin montażu okładzin ściennych wydłuża się do 21 dni roboczych liczonych od dnia pomiaru okładzin.

IV. WYNAGRODZENIE.

 1. Wynagrodzenie/a podane w Umowie są cenami brueo, do których został doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki z chwili zawierania Umowy.

 2. Wynagrodzenie za Dzieło wraz z Usługami są określane i podawane w Umowie.

 3. Wynagrodzenie TORUS za Dzieło ma charakter ryczałtowy.

 4. TORUS zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie w

  sytuacji wzrostu cen materiałów o co najmniej o 5 % od daty zawarcia umowy do dnia jej realizacji. Wzrost ceny będzie adekwatny do wzrostu cen materiałów użytych do wykonania dzieła. Zmiana wynagrodzenia stanowi zmianę Umowy i wymaga formy pisemnej.

 5. Dodatkowe i powtórne czynności wynikające z zauważonych na wszystkich etapach przez TORUS błędów leżących po stronie Klienta podlegają dodatkowej opłacie – przy czym czynności te zostaną wykonane przez TORUS dopiero po wyrażeniu zgody przez Klienta na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości ustalonej przez Strony. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, powoduje, że TORUS wykona dzieło w oparciu o wskazówki Klienta i na jego wyłączna odpowiedzialność.

 6. TORUS wymaga uiszczenia przez Klienta zadatku w wysokości 30 % wartości Dzieła w terminie określonym w Umowie. Zadatek przekazuje się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez TORUS w fakturze VAT zaliczkowej, zawierającej adnotację, iż kwota wpłacana jest tytułem zadatku zgodnie z Umową

  o danym numerze i dacie.

 7. W przypadku niedotrzymania daty wpłaty zadatku, Strony ustalą nowy terminu realizacji Dzieła.

 8. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy z przyczyn, za które TORUS nie odpowiada bądź jeżeli TORUS

  odstępuje od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Klient, wówczas TORUS jest uprawniony otrzymany wcześniej zadatek zachować. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa do dochodzenia przez TORUS dalej idących roszczeń odszkodowawczych.

 9. Pozostałą część wynagrodzenia za Dzieło należy wpłacić w terminie i wysokości zgodnej z Umową i na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, która będzie zawierała rozliczenie faktury VAT zaliczkowej, o której mowa w ust. 6 rozdział IV OWRD.

 10. TORUS przyjmuje za datę dokonania płatności, datę uznania swojego rachunku bankowego.

 11. Dzieło pozostaje własnością TORUS do czasu otrzymania całego wynagrodzenia.

 12. W przypadku powzięcia przez TORUS wiadomości o okolicznościach wskazujących na

  niewypłacalność Klienta lub grożącą mu niewypłacalność, względnie na zaburzenia w płynności finansowej Klienta – potwierdzone dokumentami, TORUS może powstrzymać się z realizacją niezrealizowanego jeszcze Dzieła lub uzależnić jego realizację od przedłożenia określonych zabezpieczeń lub zapłaty z góry, a w przypadku nieuczynienia zadość pisemnemu wezwaniu TORUS w tym zakresie, TORUS ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta.

V. TRANSPORT I ODBIÓR DZIEŁA.

 1. Klient, który dokonuje odbioru własnym transportem lub za pośrednictwem przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie Dzieła poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty i uszkodzenia Dzieła powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają w takim przypadku TORUS.

 2. W sytuacji określonej w ust. 1 Klient bądź osoba, o której mowa w ust. 4, samodzielnie decyduje o ilości załadowanego do przewozu materiału, z którego wykonane jest Dzieło.

 3. Materiał, z którego wykonane jest Dzieło lub Dzieło, jest wydawane Klientowi lub osobie odbierającej zamówienie w imieniu Klienta, wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia, wystawionego przez Klienta. Na upoważnieniu znajdować się musi imię i nazwisko odbierającego oraz numer jego dowodu osobistego bądź inne dane umożliwiające identyfikację osoby odbierającej Dzieło.

 4. Odbiór Dzieła w siedzibie TORUS odbywa się z chwilą, kiedy Klient lub osoba przez niego upoważniona, pisemnie potwierdzi odbiór Dzieła lub ilość i rodzaj odebranych materiałów, z których wykonane jest odbierane Dzieło.

 5. W przypadku, gdy transport Dzieła wykonywany jest przez TORUS, wówczas załadunek i transport odbędzie się staraniem i na ryzyko TORUS.

 6. W przypadku, gdy Umowa obejmuje również Usługi w postaci transportu i montażu, Dzieło będzie odbierane przez Klienta na podstawie protokołu odbioru Dzieła.

 7. W przypadku odbioru Dzieła poza siedzibą TORUS, obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, aby w Miejscu odbioru Dzieła oraz o ustalonej godzinie znajdował się Klient lub osoba pisemnie przez niego upoważniona (patrz ust. 3) do odbioru Dzieła. W przypadku, gdy w Miejscu montażu i o ustalonej godzinie brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, TORUS ma prawo odmówić wydania Dzieła.

 8. W przypadku, gdy Klient nie odbierze Dzieła w terminie określonym w Umowie, TORUS pisemnie wezwie Klienta do wskazania nowego terminu odbioru Dzieła lub nowego Miejsca odbioru Dzieła (w przypadku konieczności magazynowania Dzieła), w terminie 14 dni od odbioru wezwania przez Klienta.

 9. W przypadku nie wykonania przez Klienta obowiązku, o którym mowa w ust. 8 rozdział V OWRD, a w konsekwencji opóźniania się w odbiorze Dzieła oraz z uwagi na organizację czasu pracy zakładu TORUS, realizację innych zobowiązań na rzecz innych Klientów TORUS, charakteru produkcji zakładu TORUS oraz ograniczoną powierzchnię przeznaczoną na magazynowanie już wykonanych Dzieł w zakładzie TORUS, TORUS będzie uprawnione do obciążania Klienta kosztami przechowania Dzieła za okres opóźnienia

  w odbiorze, liczonym od dnia następnego po dniu, w którym upłynie 14 dniowy termin do

  wykonania zobowiązania z wezwania, o którym mowa w ust. 8 rozdział V OWRD, według stawki:

 1. a)  18,45 brueo zł za każdą rozpoczętą dobę przez pierwszy miesiąc,

 2. b)  30,75 brueo zł za każdą rozpoczętą dobę za każdy kolejny miesiąc.

 1. W przypadku nie wskazania przez Klienta nowego terminu odbioru Dzieła lub/i nowego Miejsca odbioru Dzieła, przez okres 6 miesięcy, liczonym od dnia następnego po dniu, w którym upłynie 14 dniowy termin do wykonania zobowiązania z wezwania, o którym mowa w ust. 8 rozdział V OWRD, pomimo comiesięczne wzywania Klienta do wskazania nowego terminu odbioru Dzieła lub/i nowego Miejsca odbioru Dzieła, TORUS uprawnione będzie do złożenia Dzieła do depozytu sądowego zgodnie z art. 692 kodeksu postępowania cywilnego. TORUS informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Dzieła do depozytu sądowego ma zgodnie z art. 470 kodeksu cywilnego, skutki wykonania zobowiązania, co uprawniać będzie TORUS do żądania zapłaty przez Klienta należnego mu wynagrodzenia, kosztów magazynowania oraz zwrotu kosztów postępowania o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

 2. TORUS może odmówić wydania Dzieła w przypadku braku płatności całości wynagrodzenia.

 3. Z chwilą odbioru Dzieła, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub

  uszkodzenia Dzieła.

VI. REKLAMACJA.

 1. TORUS jest zobowiązany do dostarczenia Dzieła bez wad. TORUS ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Dzieła, zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny, w tym: art. 556 – 576 k.c.

 2. TORUS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku rysunków, projektów albo specyfikacji dostarczonych przez Klienta.

 3. Reklamacja Dzieła może zostać złożona np.:

 1. a)  pisemnie, na adres: Firma Usługowo – Handlowa TORUS Karol Jakubek z siedzibą w Tychach /43 –

  100/ przy ul. Wodna 15 , (listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru);

 2. b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru), na adres: http://

  www.torusmeble.pl/kontakt.

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. a)  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

  wystąpienia wady oraz numerów dokumentów związanych z określonym Dziełem - Numer

  Faktury bądź nr Umowy,

 2. b)  wskazania żądania Klienta,

 3. c)  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji

  przez TORUS.

 1. Wymogi podane w zdaniach poprzednich (tj. ust. 3 i 4 rozdział VI OWR)) mają formę jedynie

  zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

  reklamacji.

 2. TORUS ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź

  na adres podany przez Klienta, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi.

 3. Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone w terminie wskazanym w ustawie z dnia 23 kwietnia

  1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2016.380 z późn. zm.).

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt TORUS dostarczyć

  rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została mu wydana. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz TORUS w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 5. Klient nie może reklamować farby, na jaki Dzieło zostało pomalowane przez TORUS, w zakresie wybranego przez Klienta koloru, zgodnie próbnikiem udostępnionym przez TORUS. W przypadku zgłoszenia żądania zmiany wybranego przez Klienta koloru, TORUS może wykonać malowanie Dzieła na inny, ponownie wskazany przez Klienta, kolor, za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym w odrębnej umowie.

 6. Reklamacja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych wskutek:

 1. a)  normalnego zużycia (eksploatacji),

 2. b)  zaniechania przez Klienta czy użytkownika czynności związanych ze zwykłym tokiem eksploatacji,

  tj. konserwacja (np. nieznaczne luzy przy zawiasach) i czyszczenie oraz niestosowania się do instrukcji użytkowania materiałów, z których wykonane jest Dzieło, określonej w Specyfikacji materiałowej,

 3. c)  niewłaściwego użytkowania tj. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami Dzieła, w tym w szczególności wskutek używania niedopuszczalnych środków chemicznych;

 4. d)  niewłaściwej konserwacji i czyszczenia Dzieła;

 5. e)  uszkodzeń (każdego typu) spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio poprzez dowolnego

  rodzaju czynność, pracę lub interwencję przez stronę trzecią niepowiązaną z TORUS, taki jak: uszkodzenia spowodowane przez modyfikację lub manipulację przy oryginalnych elementach Dzieła TORUS, próba wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione, uszkodzenia powstałe w wyniku zdemontowania i ponownego zamontowania blatów przez osoby niepowiązane (tj. niepowiązane

  z TORUS);

 6. f)  nieprawidłowego użycia Dzieła do celów, do których nie zostało ono stworzone;

 7. g)  użycia Dzieła w sposób nie przestrzegający obowiązujących regulacji technicznych lub

  bezpieczeństwa;

 8. h)  niezastosowania się do któregokolwiek z postanowień zawartych w Specyfikacji materiałowej,

 9. i)  skutków powstałych w następstwie działania lub nienależytego działania urządzeń elektrycznych,

  będących w zabudowie Dzieła lub w bliskim sąsiedztwie Dzieła (np. zalanie zabudowy kuchennej

  przez pralkę lub zmywarkę);

 10. j)  katastrofy naturalnej (tj. powódź, pożar, trzęsienie ziemi) zniszczenia spowodowane interakcją z

  innymi produktami;

 11. k)  pęknięcia powstałych w Dziele po montażu; (Pęknięcia w materiale nie są rozpatrywane jako

  wadliwy materiał, główne przyczyny pękania to poruszenie lub osiadanie, bezpośrednie stosowanie gorąca na powierzchnię, położenie na blat rzeczy o nadmiernej wadze, lub wynik nacisku mechanicznego wywołanego na materiale po instalacji);

 12. l)  odpryskiwania; (Nie jest to wynik wadliwego materiału, lecz następstwo ścierania lub obtłukiwania obiektów na krawędziach powierzchni blatu użytkowego);

m) obtłuczeńczyobićkrawędziproduktów(wtymblatów);

 1. n)  blaknięcia, utraty połysku lub zmniejszenie wydajności i właściwości estetycznych; (Jest to

  naturalny proces przy użytkowaniu);

 2. o)  okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi użytkownik lub osoby trzecie;

 3. p)  odkładania gorących przedmiotów bezpośrednio na Dzieło, w szczególności przedmiotów

  zdjętych bezpośrednio z ognia;

 4. q)  niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu przez Klienta oraz osoby, za

  które TORUS odpowiedzialności nie ponosi;

 5. r)  przenikania wody/pary wodnej ze zmywarki na/do blat/u (czego efektem mogą być m.in.

  pojawiające się "plamy" na blacie lub wybrzuszanie się materiału);

 6. s)  przenikania wody/pary wodnej z czajnika na/do szaqi (czego efektem mogą być m.in. pojawiające

  się "plamy" na szafce lub wybrzuszanie się materiału).

11. Wyżej wymienione wyliczenie ma charakter jedynie przykładowy, albowiem rozpatrzenie

reklamacji zależy zawsze od okoliczności danej sprawy, a w przypadku nie uwzględnienia reklamacji lub w przypadku nie ustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 6 rozdział VI OWRD, Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń wynikających z reklamacji na drodze pozasądowej za pośrednictwem powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na drodze sądowej według właściwości sądu miejsca zamieszkania Klienta.

VII. GWARANCJA.

 1. TORUS udziela na wykonane Dzieło 24 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia jego odbioru przez Klienta.

 2. Gwarancja nie obejmuje wad, określonych w pkt. VI ust. 10 OWRD.

 3. Klient zawiadomi TORUS o wadzie w terminie 7 dni od jej wykrycia. TORUS nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała wystąpienie innych wad lub uszkodzeń, których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono TORUS o wadzie.

 4. Istnienie wady Strony stwierdzają protokolarnie po dokonaniu oględzin.

 5. TORUS wykonuje zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji w ustalonym, i zaakceptowanym przez Strony możliwie krótkim terminie, nie dłuższym niż 30 dni.

VIII. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE.

 1. Umowa zawierana jest co do zasady na czas określony równy okresowi niezbędnemu do wykonania Dzieła.

 2. Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w przypadku gdy druga Strona naruszy postanowienia Umowy, OWRD, w szczególności w przypadku zawinionego braku kontaktu z jedną ze Stron, nie przekazanie/odebranie dzieła w terminie.

 3. Przed odstąpieniem od Umowy należy wezwać na piśmie drugą Stronę do zaprzestania naruszeń wyznaczając nie krótszy niż 14 dni termin na zaprzestanie tych naruszeń pod rygorem odstąpienia od Umowy. Odstąpienie jest skuteczne z dniem następnym po dniu, w którym upłynie ostatni dzień 14 dniowego terminu, którym mowa wyżej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. We wszystkich spornych kwesrach prawem właściwym jest prawo polskie.

 2. Jakiekolwiek spory powstałe w wyniku realizacji Dzieła i świadczenia usług przez TORUS będą

  rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między TORUS a Klientem jest Sąd miejscowo

  właściwy ze względu na miejsce zamieszkanie Klienta.

 4. Informacje zamieszczone w siedzibie TORUS lub na stronie internetowej TORUS, katalogach,

  broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez TORUS mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez TORUS mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.

 5. Prawa i obowiązki TORUS i Klienta regulują obowiązujące w Polsce przepisy, a przede wszystkim Kodeks Cywilny i Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. Prawa konsumentów.